Stichting Goed Doel PI

Steun goede doelen met minimale overheadkosten

 

Beleidsplan Stichting Goed Doel PI

De stichting heeft ten doel het algemeen nut te dienen en te beogen en wel door:

 

a.       Het verlenen van materiële en/of financiële hulp aan projecten, gericht op

scholing van kinderen in ontwikkelingsgebieden, zoals in Afrika, Zuid-

Amerika, Azië of bepaalde gebieden in Europa, zodanig dat dit werkelijk kan

leiden tot een verbetering van de persoonlijke uitgangspositie in de

maatschappij en (sub)cultuur waarin zij leven, waarbij mede wordt beoogd

dat een toegevoegde waarde ontstaat voor de sociale/economische groep

waartoe deze kinderen behoren;

 

b.      Het verlenen van materiële en/of financiële hulp aan projecten, gericht op het

verstrekken van microkredieten ten behoeve van het bekostigen

van bijvoorbeeld gereedschappen, opleiding en/of faciliteiten aan personen in

de hiervoor omschreven ontwikkelingsgebieden, zodanig dat deze

personen hiermee daadwerkelijk een behoorlijk en continu inkomen

kunnen verwerven, welk inkomen zonder deze steun niet zou kunnen worden bereiken;

 

c.       Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De stichting verwezenlijkt haar doel onder meer door de stichting te laten aanmerken als een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake Rijksbelastingen of als bedoeld in de daarvoor in de plaats tredende regelgeving.

 

 Voorwaarden:

 

*          De door de stichting te verlenen financiële hulp mag op geen enkele wijze verlopen

            via, verband houden met, of in verband kunnen worden gebracht met enige vorm van

            religie of een politieke groepering.

 

*          Indien door het bestuur van de stichting besloten wordt een bedrag ter beschikking van

            een andere stichting te stellen, dient dit een stichting te zijn met een soortelijke

            doelstelling en dient bedongen te worden, dat het bedrag direct en volledig voor de

            doelgroep of het gekozen project ter beschikking komt, zonder aftrek van onkosten of

            overheadkosten van die andere stichting en onder voorwaarden die recht doen aan de

            doelstelling van de stichting.

 

*          De stichting heeft geen winstoogmerk bij het nastreven van haar doelstellingen.

 

*          Het vermogen van de stichting zal onder meer gevormd kunnen worden door hetgeen

            verkregen wordt uit hoofde van:

            - schenkingen;

            - erfstellingen;

            - legaten;

            - inkomsten uit de bezittingen of activiteiten van de stichting;

            - subsidies.


Opmerkingen:

Hierbij geldt in het bijzonder dat de stichting ten minste een bestemming vormt voor eventueel resterend vermogen van de langstlevende van de huwelijkse partners wiens namen bij het bestuur bekend zijn. Dit blijkt uit hun testamenten.

Daarnaast wil het bestuur overwegen of de stichting andere legaten aanvaardt, legaten die met dezelfde doelstelling en onder dezelfde voorwaarden zoals vermeld in de akte van oprichting, worden bestemd voor deze stichting.

 

Bestuurlijke voorwaarden

 

*          Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie (3) leden.

            Een voltallig bestuur bestaat uit totaal vijf (5) leden, inclusief een voorzitter,

            secretaris en penningmeester.

 

*          Tot bestuurslid van de stichting is niet benoembaar degene die vijf jaar of korter,

            voorafgaand aan de voorgenomen benoeming, door een rechtbank is ontslagen als

            bestuurslid van een stichting.

 

*          Tot bestuurslid van de stichting is niet benoembaar degene die veroordeeld is wegens

            het aanzetten tot haat of gebruik van geweld.

 

*          De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

            De bestuursleden kunnen wel vacatiegelden, mits niet bovenmatig, ontvangen.

            De bestuursleden hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van

            hun functie gemaakte kosten, mits deze vergoeding niet bovenmatig is.

  

*          Geen bestuurslid mag en kan het vermogen van de stichting beheren alsof het diens

            eigen vermogen betreft. Het bestuur ziet hierop toe.


*          Het vermogen of de inkomsten van de stichting mag/mogen uitsluitend worden aangewend

            voor het realiseren van de doelstellingen van de stichting.

                        Het vermogen van de stichting mag dus, bijvoorbeeld, niet worden aangewend voor

                        schenkingen of leningen aan familieleden, werknemers, bekenden of zakelijke relaties

                        van de bestuursleden of voor de bestuursleden zelf.

                        De bestuursleden mogen de stichting niet gebruiken voor persoonlijke financiële

                        transacties, het creëren van persoonlijke belastingvoordelen, of vergelijkbare doelen.

                        De stichting en/of de bestuursleden mogen het vermogen of de inkomsten van de

                        stichting niet besteden aan of via directe familieleden, zakelijke partners, zakelijke relaties of

                        partners van de bestuursleden.

 

*          Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot

            verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

 

*          Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van geld kostende verplichtingen en er

            mogen geen risicodragende investeringen worden gedaan.

 

*          Het bestuur is eveneens niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten,

            waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor

            een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander

            verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie

            zijnde bestuursleden.

 

*          Alleen een voltallig bestuur is gerechtigd besluiten te nemen aangaande het beheer en

            besteding van het vermogen en/of de inkomsten van de stichting met betrekking tot de

            doelstellingen.

            Uitsluitend voor de periode dat de stichting feitelijk niet over de middelen beschikt,

            waarmee de doelstelling van de stichting kan worden gerealiseerd, is het minimum

            aantal bestuursleden voldoende.

*          Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van en de controle op de

            administratie en de financiën, waaronder de bankrekening (inkomsten en uitgaven).

 

*          Elk bestuurslid is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van

            de hem opgedragen taak.


*          Het bestuur draagt zorg voor een controle van de administratie en financiën,

            eventuele belastingaangiften en het tijdig nakomen van ev. verplichtingen of afspraken.

            

*          Het bestuur van de stichting kan aan derden, onder de door het bestuur vast te stellen

            voorwaarden, de eretitel: "begunstiger" verlenen.

 

*          Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur.

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt uitgekeerd aan, casu quo ter beschikking gesteld ten behoeve van een andere algemeen nut beogende instelling, zoals door de bestuurders (vereffenaars) te bepalen, waarbij deze andere algemeen nut beogende instelling een gelijksoortig doel dient te hebben en waarbij deze andere algemeen nut beogende instelling dit batig saldo zal moeten aanwenden ten behoeve van een bestemming, die zoveel mogelijk gelijksoortig is aan en strookt met het doel van de stichting.

   

Het startend bestuur

Het bestuur in de aanvangsfase wordt gevormd door: dhr. P.T. Noot, voorzitter, dhr. W.K. Elshof, secretaris en dhr. M. Pil, penningmeester, tevens de beoogde opvolger van de voorzitter.

 

Huidige activiteiten

De activiteiten van het bestuur bestaan, voor de duur dat er geen of onvoldoende vermogen is om de doelstelling te realiseren, uit het in stand houden van de stichting en de ANBI-status. Zodra er vermogen is, wordt de stichting actief en richt zich op het realiseren van de doelstelling binnen de gestelde termijnen.

 

Financiële gegevens

Inkomsten             Schenkingen, erfstellingen, legaten enz.                       € 0,00

Uitgaven               Kosten KvK                                                                                     p.m.

                              Kosten accountant                                                                          p.m.

                              Kosten administratie en secretariaat                                             p.m.

                              Kosten publicatieplicht en media                                                  p.m.

                              Kosten oprichtingsakte                                                                  p.m.

                              Kosten lopende projecten gericht op de doelstelling                    p.m.

Saldo actuele vermogen                                                                                                                € 0,00

Het RSIN / fiscaal nummer van de stichting is 855379856